De stichting

De stichting Canadian War Graves Nederland is gevestigd in de gemeente Rijssen-Holten.

Het secretariaat bevindt zich op het adres Kriekebos 31, 4614JK Bergen op Zoom.

RSIN van de stichting is 858824590.

De stichting heeft een algemeen belang ten doel, te weten:

  1. het eren en gedenken van de in de Tweede Wereldoorlog het leven gekomen Canadese militairen en andere militairen die begraven zijn of herdacht worden op de Canadese erevelden in Bergen op Zoom, Groesbeek en Holten;
  2. het in voorkomende gevallen, in goed overleg met andere betrokken organisaties, eren en gedenken van de in de Tweede Wereldoorlog het leven gekomen Canadese militairen en andere militairen die op andere Canadese erevelden in Nederland dan wel andere begraafplaatsen in Nederland zijn begraven;
  3. het ten behoeve van nabestaanden, instellingen en belangstellenden verrichten van (militair) historisch en necrologisch onderzoek ten aanzien van de in lid a. en b. bedoelde gesneuvelde militairen. Dit onderzoek dient zich vooral te richten op het beschikbaar kunnen stellen van levensverhalen, documenten, redactionele verhalen en foto’s van de gesneuvelde militairen. De stichting zal daartoe een breed toegankelijke database en website realiseren en in stand houden. De uitkomsten van het onderzoek kunnen, onder door de stichting te stellen voorwaarden, ook ten dienste komen van het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog;
  4. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Klik hier voor het volledige beleidsplan.

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Jelle Reitsma, voorzitter
  • Ben Beens, penningmeester
  • Caroline Raaijmakers-Teuns, secretaris
  • Dineke van Male, bestuurslid
  • Alice van Bekkum - van ’t Verlaat, bestuurslid
  • vacature, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

De financiën worden beheerd door het bestuur in de daarvoor aangewezen persoon als penningmeester. Minimaal 1x per jaar wordt verslag van de financiën gedaan tijdens een bestuursvergadering. In het eerste kwartaal van een volgend jaar wordt een financieel jaarverslag opgeleverd en besproken in het bestuur. Daarna wordt dit goedgekeurde jaarverslag op de website geplaatst.

Klik hier voor het laatste goedgekeurde financieel jaarverslag.

 

De stichting Canadian War Graves Nederland is door de overheid aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling, de zogenaamde ANBI. Hierdoor zijn schenkingen aan CWGN fiscaal aftrekbaar.